Estatutos

CAPÍTULO I

DA ASOCIACIÓN EN XERAL

 

Artigo 1º.- 1.- Constitúese unha asociación sen ánimo de lucro das previstas na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación. A asociación ten a seguinte denominación “Asociación de pais, nais, familiares e amigos de persoas con TEA ‘UN MÁIS’ ”

2.- A asociación rexerase polos presentes estatutos, pola Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo e pola demais lexislación existente en materia de asociacións que lle sexa aplicable.

Artigo 2º.- O domicilio principal e permanente da asociación radicará na localidade de Tui, Rúa antero Rubín, 17- 4º esq, C.P. 36700. A páxina web permanente da asociación seráwww.unmais.es

Artigo 3º.- A asociación, en función dos seus fins e do emprazamento do seu domicilio social, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito territorial dos concellos de Tui, Tomiño, A Guarda, O Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra do Miño, pudendo estenderse ao resto dos concellos da provincia de Pontevedra.

Artigo 4º.- 1.-A asociación constitúese por tempo indefinido e só se disolverá, conforme a estes estatutos, pola vontade dos asociados expresada en Asemblea Xeral Extraordinaria ou polas causas previstas na lexislación vixente.

2.- A asociación rexerase segundo os principios democráticos contidos no marco da Constitución e o resto do ordenamento xurídico.

Artigo 5º.- 1.- Son fins principais da asociación:

a.- Promover a educación, a formación e a integración social das persoas con trastornos do espectro autista (TEA) ao longo de toda a súa vida.

b.- Defender os dereitos fundamentais das persoas con TEA, especialmente o seu dereito á educación, e todos os dereitos recollidos na Carta Europea dos Dereitos das Persoas con Autismo, aprobada polo Parlamento Europeo o 9 de maio de 1996.

c.- Promover a formación de pais, nais, familiares e amigos das persoas con TEA, así como dos profesionais que traballan habitualmente con elas, para contribuír ao seu desenvolvemento integral e á súa autonomía.

d.- Ofrecer apoio persoal, orientación e asistencia profesional aos pais, nais, familiares e amigos das persoas con TEA, para que sexan capaces de potenciar nelas as capacidades e habilidades necesarias para unha mellor integración familiar, escolar, laboral e social.

e.- Promover a aprobación de leis axeitadas para mellorar a situación das persoas con TEA e para favorecer a súa integración escolar, laboral e social.

f.- Apoiar e fomentar estudos e programas de investigación cientificamente fundamentados que teñan como fin a mellora das condicións de vida e da integración social das persoas con TEA.

g.- Fomentar actitudes sociais positivas cara ás persoas con TEA.

h.- Promover as adaptacións necesarias nos espazos públicos para favorecer a plena integración neles das persoas con TEA.

i.- Desenvolver programas de inclusión familiar, social e escolar dirixidos a xovens con TEA, entre os 14 e 29 anos.

h.- Calquera outro fin que de modo directo ou indirecto redunde en beneficio das persoas con TEA e contribúa para a súa maior integración familiar, escolar, laboral e social, para o seu desenvolvemento integral ou para a súa autonomía.

2.- Para levar a cabo os seus fins, poderá a asociación organiza-las seguintes actividades:

a.- Actividades e campañas de información e sensibilización ante a sociedade en xeral e ante os medios escolares en especial sobre as características das persoas con TEA, destinguindo nas diferentes etapas da súa vida a transición para a vida adulta.

b.- Todo o xénero de xestións ante as administracións e as autoridades competentes co único obxectivo de conseguir os nosos fins.

c.- Calquera actividade lícita que contribúa para realizar os nosos fins.

As actividades realizaranse nos termos do artigo 32.1.b da  Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, abertas a calquera beneficiario que reúna as condicións esixidas pela natureza dos nosos fins, e non restrinxidas aos asociados.

Os beneficios que se obteñan por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento dos fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

CAPÍTULO II

DOS ASOCIADOS

 

Artigo 6º.

1Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de obrar, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os seguintes requisitos:

 1. Ser pai, nai ou titular da patria potestade dunha persoa con trastorno do espectro autista.
 2. Ser familiar ou amigo dunha persoa con trastorno do espectro autista.
 3. Ser persoa lexitimamente interesada nos fins da asociación.

2.- Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida, á maior brevidade posíbel.

Artigo 7º.- Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados:

 1. Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
 2. Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
 3. Honorarios, aquelas persoas que, a xuízo da Asemblea Xeral, axuden de xeito notable ao desenvolvemento dos fins da asociación.
 4. Colaboradores, aquelas persoas ou entidades que designe a Xunta Directiva pola súa especial contribución aos fins da asociación.

Artigo 8º.

1.-A condición de asociado pérdese:

 1. Por vontade propia.
 2. Por falta de pago das cotas correspondentes a 12 meses.
 3. Por incumprimento das súas obrigas ou a realización de accións que vulneren os fins da Asociación ou que prexudiquen gravemente ós intereses da Asociación, previo expediente disciplinario, con audiencia do interesado.
 4. Por falecemento.

2.-A expulsión de asociados e asociadas nos supostos dos apartados b) e c) do parágrafo anterior, será acordada pola Xunta Directiva, logo da audiencia do interesado. O acordo de expulsión deberá ser ratificado pola Asemblea Xeral Extraordinaria e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.

Artigo 9º.- Os asociados e asociadas fundadores e numerarios teñen os seguintes dereitos:

 1. Participar nas actividades da asociación e nos órganos de goberno e representación, exerce-lo dereito de voto, así como asistir á Asemblea xeral, de acordo cos estatutos.
 2. Ser informado da composición dos órganos de goberno e representación da asociación, do seu estado de contas e do desenvolvemento da súa actividade.
 3. Ser oído con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra el, e ser informado dos feitos que dean lugar ás ditas medidas, debendo motivarse o acordo que, no seu caso, impoña a sanción.
 4. Impugna-los acordos dos órganos da asociación que estime contrarios á lei ou aos estatutos.

Os asociados e asociadas honorarios e colaboradores teñen os seguintes dereitos:

 1. Participar nas actividades da asociación.
 2. Asistir ás asembleas xerais con voz, pero sen voto.
 3. Ser informado do desenvolvemento da actividade da asociación.

Artigo 10º.- Son obrigas dos asociados e asociadas:

 1. Comparti-las finalidades da asociación e colaborar para a súa consecución.
 2. Paga-las cotas que se establezan.
 3. Desempeñar fielmente os cargos para os que puideran ser elixidos pola Asemblea Xeral.
 4. Acatar e cumpri-los acordos validamente adoptados polos órganos de goberno e representación da asociación.
 5. Acata-lo contido dos estatutos, dos regulamentos de réxime interior que a Asemblea aprobe e dos acordos lexitimamente adoptados polos órganos de goberno e representación da Asociación dentro das súas competencias.
 6. Non ter unha conduta contraria aos fins da Asociación.

 

CAPÍTULO III

DOS ÓRGANOS DA ASOCIACIÓN

 

Artigo 11º.- A dirección e administración da asociación serán exercidas polo presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.

Artigo 12º.

1.O presidente da asociación será designado pola Asemblea Xeral entre os asociados e o seu mandato durará un ano. Será asistido nas súas funcións por un vicepresidente, que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade.

2.- O presidente terá as seguintes atribucións:

 1. Representa-la asociación perante calquera organismo público ou privado.
 2. Convocar e presidi-las sesións que celebre a Xunta Directiva; presidi-las sesións da Asemblea Xeral; dirixi-las deliberacións dunha e outra, e decidir con voto de calidade, no caso de empate.
 3. Executa-los acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
 4. Ordena-los pagamentos acordados validamente.
 5. Asina-las actas, certificados, pagamentos e outros documentos da asociación xunto co secretario ou membro da Xunta Directiva a quen lle corresponda a elaboración do documento de que se trate.

Artigo 13º.

1.- A Xunta Directiva estará formada polo presidente da asociación, un vicepresidente, un secretario, un tesoureiro e ata tres vocais.

2.- Os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán desempeñados de forma gratuíta, sen prexuízo do dereito a ser reembolsados dos gastos debidamente xustificados en que poidan incorrer por actuacións relacionadas coa asociación.

As persoas elixidas para estes cargos deberán carecer de interese económico nos resultados da actividade levada a cabo pola asociación.

3.- A Asemblea Xeral será a competente para elixi-los cargos da Xunta Directiva. A súa duración será por un período de un ano, aínda que poden ser obxecto de reelección indefinidamente.

4.- Os cargos cesarán na súa función por:

 1. a) falecemento.
 2. b) renuncia voluntaria.
 3. c) transcurso do prazo para o que foron elixidos.
 4. d) acordo de cesamento de toda a Xunta Directiva adoptado por 2/3 dos asociados reunidos en Asemblea Xeral extraordinaria convocada para tal efecto.

A renuncia e o transcurso do prazo non dan lugar ó cesamento automático, senón que se deberá facer un efectivo traspaso de poderes con entrega de documentación e posta ao día do sucesor.

As vacantes que se puideran producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva, serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asemblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva debe estar integrada como mínimo por 3 persoas, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoureiro.

Artigo 14º.- A Xunta Directiva terá as seguintes atribucións:

 1. Programar e dirixi-las actividades asociativas.
 2. Leva-la xestión administrativa e económica da asociación.
 3. Someter á aprobación da Asemblea Xeral o orzamento anual de ingresos e gastos, así como o estado de contas do ano anterior.
 4. Convocar e fixa-la data da Asemblea Xeral.
 5. Propoñerlle á Asemblea Xeral a fixación de cotas ordinarias e extraordinarias para os asociados.
 6. Designa-las comisións de traballo ou seccións que se estimen oportunas para o bo funcionamento da asociación.
 7. Ditar normas interiores de organización e exercer cantas funcións non estean expresamente asignadas á Asemblea Xeral.
 8. Resolver sobre as solicitudes de ingreso de novos asociados.
 9. Propoñe-lo plan de actividades da asociación á Asemblea Xeral para a súa aprobación, impulsando e dirixindo as súas tarefas.
 10. Resolve-los procedementos disciplinarios que se instrúan.
 11. Aquelas que non veñan atribuídas expresamente á outro órgano da asociación.

Artigo 15º.

1.- A Xunta Directiva será convocada polo presidente, a iniciativa propia ou a petición de calquera dos seus compoñentes.

2.- Para que os acordos da Xunta Directiva sexan válidos, deberán ser adoptados pola maioría de votos dos asistentes, sendo necesaria a concorrencia, polo menos, da metade máis un dos seus membros e, en todo caso, do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

O secretario ou, no seu defecto, o vocal que o substitúa, levantará acta das sesións, que se transcribirá ao libro de actas.

Artigo 16º.- Os membros da Xunta Directiva presidirán as comisións que a propia Xunta acorde constituír, co fin de delegar nelas a preparación de determinados actos ou actividades, ou de acadar delas as informacións necesarias. Formarán parte das ditas comisións o número de asociados que acorde a Xunta Directiva, a proposta dos seus respectivos presidentes.

Artigo 17º.- A Asemblea Xeral de asociados e asociadas é o órgano de expresión da vontade da asociación e estará formada por tódolos integrantes desta. O presidente e o secretario da asemblea serán o presidente e o secretario da Xunta Directiva.

Artigo 18º.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario como mínimo unha vez ao ano, e con carácter extraordinario cantas veces o acorde a Xunta Directiva, ou o soliciten o 10% dos socios. Neste último caso realizarase por medio de escrito dirixido ao presidente, autorizado coas sinaturas dos solicitantes, no que se expoña o motivo da convocatoria e a orde do día.

Artigo 19º.- A Asemblea Xeral Ordinaria reunirase necesariamente no período que vai desde o mes de xaneiro ata o de marzo. Tanto a Asemblea Ordinaria como a Extraordinaria serán convocadas con 15 días de antelación polo/a presidente/a da Xunta Directiva.

As convocatorias realizaranse mediante escrito dirixido aos asociados con dereito a voto, e nelas deberá indicarse data, hora e lugar en que se celebrará a Asemblea Xeral e o orde do día da reunión.

Artigo 20º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Ordinaria:

 1. Aproba-lo plan de actividades.
 2. Examinar e aproba-las contas e balances do exercicio anterior.
 3. Aproba-los presupostos de ingresos e gastos para cada exercicio.
 4. Exame e aprobación das cotas.

Artigo 21º.- Serán competencias da Asemblea Xeral Extraordinaria:

 1. Modifica-los estatutos da asociación.
 2. Elixir e cesa-los integrantes da Xunta Directiva.
 3. Aproba-la federación con outras asociacións.
 4. Autoriza-lo alleamento, gravame ou hipoteca de bens sociais.
 5. Acorda-la disolución da asociación.
 6. Designa-los/as liquidadores/as.
 7. Ratifica-la expulsión de asociados e asociadas a proposta da Xunta Directiva.
 8. Solicita-la declaración de utilidade pública da asociación.
 9. Aproba-lo regulamento de réxime interno da asociación.
 10. As que sendo de competencia da asemblea ordinaria, por razóns de urxencia ou necesidade, non poidan agarda-la súa convocatoria, sen grave prexuízo para a asociación.
 11. Tódalas non conferidas expresamente á Asemblea Xeral Ordinaria ou a Xunta Directiva.

Artigo 22º. A Asemblea Xeral quedará validamente constituída sempre que concorran a metade máis un dos asociados na primeira convocatoria ou transcorrida media hora en segunda convocatoria, con calquera número de asistentes, pero, en todo caso, coa presenza do presidente ou vicepresidente e o secretario ou persoa que o substitúa.

Artigo 23º.- Os acordos adoptados deberán selo polo voto afirmativo da maioría simple dos asistentes ou representados, excepto os relativos aos apartados do 1 ao 7 do artigo 21º, que requirirán maioría de dous terzos. A continuación levaranse os acordos ao libro de actas e asinarao o/a presidente/a, o/a secretario/a da Asemblea. A acta deberá ser lida na seguinte sesión celebrada pola Asemblea Xeral e aprobada pola maioría dos membros presentes.

Artigo 24º.- Os acordos adoptados conforme ós preceptos anteriores obrigarán a tódolos/as asociados/as, incluso ós/ás non asistentes.

As sesións abriranse cando así o determine o presidente. Seguidamente  procederase por parte do secretario á lectura da acta da asemblea anterior que deberá ser aprobada.

Posteriormente, o secretario procederá a presenta-la orde do día. Cada punto será informado polo membro da Xunta Directiva que lle corresponda, procedéndose ó debate e a aprobación dos correspondentes acordos nos termos contidos nestes estatutos, segundo a materia de que se trate.

 

Artigo 25º.- Os acordos que vaian contra estes estatutos ou infrinxan os fins da asociación poderán ser recorridos en reposición diante da Asemblea Xeral. A partir da resolución do recurso de reposición, quedará expedita a vía para recorrer perante a xurisdición ordinaria.

Artigo 26º.- 1. O secretario recibirá e tramitará as solicitudes de ingreso, levará o ficheiro e o libro rexistro de asociados e terá ó seu cargo a dirección dos traballos administrativos da entidade. Correspóndelle, así mesmo, notifica-las convocatorias, custodia-las actas e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. O secretario tamén levará o inventario dos bens da asociación nun libro establecido para este efecto.

 1. Nos casos de ausencia, vacante ou enfermidade do secretario, o presidente designará entre os vocais a un que desenvolva esta función.

Artigo 27º.- 1. O tesoureiro recadará e custodiará os fondos pertencentes á asociación, dará cumprimento ás ordes de pagamento que expida o presidente, levará a contabilidade da asociación, tomará razón e levará conta dos ingresos e dos gastos asociativos, elaborará o borrador de orzamentos da asociación así como as contas de resultados e balances.

 1. O tesoureiro ten a obriga de proceder ó peche do exercicio orzamentario antes do 15 de decembro, co fin de que as contas estean a disposición dos membros da asociación nos quince días anteriores á celebración da asemblea ordinaria.

Artigo 28º.- Os vocais terán as seguintes atribucións:

 1. Realizar programas e propostas na súa área de actuación.
 2. Desempeña-los traballos que lle sexan encomendados pola Xunta Directiva.

 

CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 29º.- A asociación no momento de inicia-las súas actividades non dispón de patrimonio. O peche do exercicio económico coincidirá co do ano natural.

Artigo 30º.- A asociación funcionará en réxime de presuposto anual, con partidas diferenciadas de ingresos e gastos. O borrador de presuposto será elaborado polo tesoureiro da asociación, que deberá telo preparado antes do un de xaneiro de cada ano, a fin de que poida ser aprobado na Asemblea Xeral Ordinaria.

Artigo 31º.- A asociación manterase dos seguintes recursos:

 1. As cotas periódicas dos/as asociados/as.
 2. As cotas extraordinarias que propoña a Xunta Directiva e sexan aprobadas pola asemblea.
 3. As doazóns ou subvencións que poidan conceder órganos públicos, entidades privadas ou particulares.
 4. Os ingresos que se poidan recibir polo desenvolvemento das actividades da asociación.
 5. Calquera outro ingreso admitido pola normativa vixente para actividades non lucrativas.

Artigo 32º.- A Asemblea Xeral Ordinaria, a proposta da Xunta Directiva, aprobará tanto as cotas ordinarias como as extraordinarias que non serán reintegrables en ningún caso. O recadado dedicarase a atende-las necesidades da asociación.

Artigo 33º.- Anualmente, con referencia ó ultimo día do exercicio económico de cada ano, elaboraranse as contas, que se formalizarán nunha memoria, que será posta a disposición dos/as asociados/as, durante un prazo non inferior a 15 días ó sinalado para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria, que deberá aprobalas ou censuralas.

 

Artigo 34º.- Para a disposición de fondos das contas que a asociación ten nas entidades bancarias será necesaria a sinatura conxunta do presidente e do tesoureiro.

 

Artigo 35º.- Como entidade sen ánimo de lucro, en ningún caso poderán ser distribuídos entre os/as asociados/as os recursos obtidos pola asociación.

CAPÍTULO V
DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

Artigo 36º.- O regulamento de réxime interno, no seu caso, desenvolverá aquelas materias non contempladas directamente nestes estatutos, como o procedemento de elección dos membros da Xunta Directiva e o procedemento disciplinario, e non pode ir en ningún caso en contra do estipulado neles. En todo caso, o funcionamento interno da asociación estará sometido ó ordenamento xurisdicional civil.

 

CAPÍTULO VI
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS E DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

Artigo 37º.- Os ditos estatutos só poderán ser modificados por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto, adoptado polas 2/3 partes dos asociados. A proposta de convocatoria deberá ir acompañada do texto das modificacións propostas.

 

Artigo 38º.- A asociación disolverase voluntariamente por acordo dos asociados adoptado polas 2/3 partes dos asistentes á Asemblea Xeral Extraordinaria convocada para tal efecto.

Artigo 39º.- Acordada a disolución, a Asemblea Xeral Extraordinaria designará tres asociados/as liquidadores, que xunto o/a presidente e o/a tesoureiro/a, procederán para efectua-la liquidación dos bens, pagando débedas, cobrando créditos e fixando o haber líquido resultante.

 

Artigo 40º.- O haber resultante, unha vez efectuada a liquidación, doarase a outra asociación non lucrativa e inscrita na comunidade autónoma que teña iguais ou similares fins que os desta asociación.

O xustificante da doazón será presentado no Rexistro de Asociacións correspondente para proceder á inscrición da disolución da asociación.