Xunta Directiva

XUNTA DIRECTIVA ACTUAL

Na Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación “Un Máis” celebrada o día 23 de novembro de 2019 acordouse, por unanimidade, a nova composición da Nova Xunta Directiva, que é:

PRESIDENTA:   Montserrat Mon Romero
VICEPRESIDENTA:  Begoña Cambra Senra
SECRETARIA:   Mónica Álvarez Costas
TESOUREIRA:   Concepción Jorge González
VOCAIS:     Ana Mª Núñez Álvarez
                 Florinda González Álvarez
                Maria de las Nieves Carrera Santos
Clara de Macedo Vitorino

XUNTA DIRECTIVA FUNDACIONAL

Na localidade de Tui, o día once de decembro do ano 2010 ás 18.00 horas fundouse a Asociación de pais, nais, familiares e amigos de persoas con trastornos do espectro autista (TEA) ‘UN MÁIS’

Foi elixido o órgano provisional de goberno da asociación, composto polas persoas que se relacionan de seguido, ás que se faculta para a tramitación da inscrición da asociación no rexistro correspondente de asociacións.

PRESIDENTA:   Ana Mª Núñez Álvarez
VICEPRESIDENTA: Carmen Lorenzo Troncoso
SECRETARIO:   Dionisio Martínez Soler
TESOUREIRA:   María Montserrat Mon Romero
VOCAIS:  1ª - Florinda González Álvarez
      2ª - Clara de Macedo Vitorino